top of page

SECURE ELECTRONICS

         BIJZONDERE VOORWAARDEN SERVICE CONTRACT VERSIE 1.16.

 

 

1. TOEPASSING.
Deze bijzondere voorwaarden vervolledigen onze algemene verkoopsvoorwaarden en zijn specifiek van toepassing op het onderhoud van beveiligingssystemen en branddetectiesystemen.

 

2. SERVICE CONTRACT.
2.1. Het Service contract omvat: 
a) een periodiek nazicht met eventuele afregeling en programmatie noodzakelijk voor de werking van de apparatuur, door bevoegd technisch personeel uitgevoerd, en zulks tijdens de bij Secure Electronics geldende normale werkuren (van 7:00 tot 15:30).
b) het arbeidsloon voor dit onderhoud evenals de verplaatsingskosten.
c) het ter beschikking stellen, ingeval van defect, van bevoegd technisch personeel tijdens de normale werkuren bij Secure Electronics, voor zover het defect niet het gevolg is van een abnormaal of foutief gebruik van de apparatuur.
Het vervangen van defecte onderdelen die nog onder garantie zijn, evenals het arbeidsloon en de verplaatsingskosten.
Vervangen van defecte onderdelen en materialen ( die niet meer onder garantie zijn) worden aangerekend tegen de dan geldende tarieven. De klant heeft evenwel het recht vooraf een bestek aan te vragen alvorens zijn instemming te geven.
2.2. Het service contract omvat niet:
a) Het opzoeken van defecten en het onderhoud van apparatuur dat niet door Secure Electronics geïnstalleerd werd;
b) Het vervangen van defecte onderdelen die niet meer onder garantie vallen.
c) de verplaatsingskosten en werkzaamheden die veroorzaakt werden: ofwel door omstandigheden die geen enkel verband houden met het normaal gebruik zoals onachtzaamheid, verkeerde bediening, interventies van derden, sabotage, enz...; het openen van de apparatuur , het verplaatsen, of demonteren, bij het openen van een toestel door de klant zal de garantie op deze vervallen. Ofwel door het gebruik in abnormale of gewijzigde omgevingsvoorwaarden (Stof, trillingen, temperatuur, blikseminslag, brand, waterschade, enz...); ofwel door onregelmatigheden in de stroomverdeling; ofwel door alle niet verantwoorde oproepen van de klant, ofwel door beschadiging bij veranderingswerken, of restauratie- of diverse werken. Ofwel door een slechte aarding van het bestaande elektriciteitsnet.
Alle tussenkomsten die buiten het service contract vallen, zullen aangerekend worden tegen de dan geldende tarieven van Secure Electronics
2.3 De onderhoudsbeurten.
De datums voor de onderhoudsbeurten zullen worden opgegeven door secure Electronics (schriftelijk en per e-mail). Indien op deze datum, de klant niet kan aanwezig zijn, kan deze het onderhoud per brief, telefonisch of per e-mail verplaatsen of opzeggen. Na een annulering van een onderhoudsbeurt zal een datum worden overeengekomen met Secure Electronics, met dien verstande dat een overschrijding van de wettelijke voorziene termijn binnen de verantwoordelijkheid van de klant valt. Het niet uitvoeren van het jaarlijks onderhoud heeft tot gevolg dat het uitgeschreven INCERT document zal vervallen. Eveneens zal de garantieperiode worden herleid tot 24 maand (werkuren en verplaatsing niet inbegrepen). De betaling van het jaarlijks onderhoud moet gebeuren cash of met betaalkaart (geen kredietkaarten) aan onze technieker na uitvoeren van het onderhoud.

Bij gebrek aan betaling acht dagen na vervaldag van de factuur, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1% op iedere aangevangen maand met een minimum van 7,50 euro.

 

3. FACTURATIE.
De betalingsmodaliteiten worden vastgesteld door Secure Electronics. Behoudens anders overeengekomen, zijn de facturen betreffende het service contract contant betaalbaar (zie 2.3)
Het onderhoudscontract is onderworpen aan de geldende index, en de beginprijs van het onderhoudscontract bedraagt <<Prijs OH>> EUR - Excl. BTW, met 1 nazicht per jaar.

 

4. VERBREKING EN SCHORSING.
Bij het stopzetten van haar activiteit "Beveiligingssystemen", behoudt Secure Electronics zich het recht voor, elk lopend contract, mits opzegging van 3 maanden per aangetekend schrijven, te beëindigen. De hierna genoemde omstandigheden machtigen Secure Electronics haar verplichtingen op te schorten: oorlog, opeising, inbeslagname, storingen in de elektriciteits- of telefoondiensten, brand, ongevallen en sociale conflicten, evenals elke vorm van overmacht die aan de controle van Secure Electronics ontsnapt.

 

5. DRINGENDE GEVALLEN.
Ingeval van schade opgelopen door inbraak of andere onregelmatigheden en dit buiten de normale werkuren (maandag tot donderdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00, op vrijdag tot 12:00) van Secure Electronics, gebeuren de herstellingen aan de gangbare tarieven voor weekendwerk. Onze permanentiedienst voor DRINGENDE Interventies kan worden bereikt tijdens de sluitingsuren op het nummer 02 569 73 80.

 

6. DE CONTACTPERSONEN.
Bij afwezigheid of verlof kan u altijd aan Secure Electronics deze dagen mededelen, de namen van de contactpersonen mogen ook worden medegedeeld. Deze maatregelen zijn nodig om te vermijden dat er interventies, of gegevens worden bekend gemaakt aan verkeerde personen.

 

7. TELEFOON EN TELEFOONLIJNEN.
Secure Electronics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wegvallen van de telefoonlijn (Proximus, Telenet, of een andere operator) of het wijzigen van telefoonnummer. Indien wijzigingen aan uw telefoon of telefoonnummer worden gedaan gelieve ons dan zeker 15 dagen op voorhand te verwittigen. Iedere interventie of wijziging zal worden aangerekend aan het dan geldend tarief.

 

8. RECHTSBEVOEGDHEID.
Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zullen uitsluitend onderworpen worden aan de uitspraak van de rechtbanken van de vestigingsplaats van Secure Electronics BVBA.

Secure Electronics.png
bottom of page