top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN


 

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE KLANTEN

 

Art.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn uitsluitend de algemene en specifieke voorwaarden van de huidige offerte, bestelbon, of factuur van toepassing.

Art.2. Geen enkele dienst of prestatie zal worden geleverd alvorens een offerte ons, gedateerd en ondertekend, wordt teruggestuurd en ons een voorschot wordt gestort van min. 30%.

Art.3. Alle facturen zijn betaalbaar op de datum van plaatsing via overschrijving of via bancontact aan onze plaatsingstechnieker (geen kredietkaarten). 

Art.4. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar bij ontvangst ervan.

Art.5. Licenties worden 1 maand voor vervaldag van de licentie gefactureerd. Er vindt geen creditering of terugbetaling plaats voor vooraf betaalde licenties die niet werden benut.

Wanneer de verlenging van een licentie niet gewenst is, dient de klant Secure Electronics hiervan schriftelijk in kennis te stellen ten laatste 2 maanden vóór de vervaldag ( = activatie dag) van de licentie via het emailadres: invoice@secure-electronics.be of per post naar: Secure Electronics - Poodtstraat 2A - 1740 Ternat. Na deze vervaldag wordt de licentie automatisch verlengd met 1 jaar.
Bij niet-verlenging van een licentie is het mogelijk dat u hierdoor een product slechts gedeeltelijk kunt gebruiken.

Art.6. Elke klacht moet ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.

Art.7. Facturen dienen betaald te worden binnen de 21 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt. 

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;

  • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;

  • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.

Art.8. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk opeisbaar, welke ook de betalingsfaciliteiten zijn die vroeger werden toegekend.

Art.9. Eigendomsvoorbehoud: De klant erkent, overeenkomstig art.1583 van het Burgerlijk Wetboek, dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot de volledige betaling van de prijs vermeerderd met de intresten en eventuele kosten. De overdracht van de risico’s gebeurt echter op het moment van levering. Bij gebrek aan betaling dagen na het sturen van een ingebrekestelling per aangetekende brief betreffende de niet betaling, moeten de geleverde goederen ons onmiddellijk terugbezorgd worden op kosten en risico van de klant die zich hiertoe verbindt en dit op simpele vraag van onzentwege.

Art.10. Elektronische facturatie. 

Secure Electronics verstuurt haar facturen enkel per e-mail. Indien de klant uitdrukkelijk kiest om de facturen toch in papieren versie per post te willen ontvangen, wordt per factuur een administratieve kost van 4 euro aangerekend.

Als een factuur niet aankomt omdat de klant van e-mailadres- of postadres is veranderd, dan is dat de verantwoordelijkheid van de klant. De klant dient zelf te laten weten dat zijn contactgegevens zijn veranderd. Bijkomende kosten die hieruit voortvloeien, zijn ten laste van de klant.

Art.11. Onderhavige voorwaarden, alle aanbiedingen, alle overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan, verricht of uitgevoerd door of namens Secure Electronics, en alle geschillen, zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel en in voorkomend geval van het kanton Asse. 

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP KLANTEN IN HET KADER VAN HUN

BEROEP OF HANDEL.

 

Art.12. Behoudens verborgen gebreken, dient elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen, ons binnen de 8 dagen na ontvangst te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.

Art.13. Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 moet de klant ons vergoeden voor alle invorderingskosten waardoor honoraria en kosten van een advocaat en van technische raadgevers waartoe wij ons hebben moeten richten ten gevolge van de niet naleving van één van de verplichtingen door huidige algemene voorwaarden opgelegd aan de klant.

 

BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP VERBRUIKERS.

 

Art.14. De klant erkent dat de verkoper de correcte inlichtingen over de kwaliteit en eventuele prestaties van de gekochte goederen heeft gegeven en, behalve uitdrukkelijk andersluidend beding schriftelijk toegestemd door beide partijen, erkent hij de goederen niet voor een bijzonder gebruik bestemd zijn.

Art.15. In geval van levering van nieuwe goederen en behoudens verborgen gebreken, dient elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voorgenoemde levering, ons binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld of de dag dat hij het had moeten vaststellen, te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.

Art.16. In geval van levering van tweedehandsgoederen en behoudens verborgen gebreken, dient elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voorgenoemde levering, ons binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld of de dag dat hij het had moeten vaststellen, te bereiken per aangetekend schrijven, en dit op straffe van nietigheid.

Art.17. Bij gebrek aan overeenstemming door de klant meegedeeld binnen de termijnen en volgens de modaliteiten vermeld in artikels 16 en 17 zullen de defecte goederen naar onze keuze ofwel hersteld ofwel vervangen worden. Indien een herstelling of een vervanging onmogelijk of buiten alle proporties blijkt, zullen wij een geëigende prijsvermindering toekennen of de vervanging door een soortgelijk goed.

bottom of page