top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERHOUDSCONTRACT


 

1. TOEPASSING

 

Deze algemene voorwaarden onderhoudscontract vervolledigen onze algemene verkoopsvoorwaarden en zijn specifiek van toepassing op het onderhoud van beveiligingssystemen en branddetectiesystemen.

 

2. SERVICE CONTRACT
 

2.1. Het Service contract omvat: 

  • een periodiek nazicht met eventuele afregeling en programmatie noodzakelijk voor de werking van de apparatuur, door bevoegd technisch personeel uitgevoerd, en zulks tijdens de bij Secure Electronics geldende normale werkuren (van 7:00 tot 15:30).

  • Het arbeidsloon voor dit onderhoud evenals de verplaatsingskosten.

  • Het ter beschikking stellen, ingeval van defect, van bevoegd technisch personeel tijdens de normale werkuren bij Secure Electronics, voor zover het defect niet het gevolg is van een abnormaal of foutief gebruik van de apparatuur. Het vervangen van defecte onderdelen die nog onder garantie zijn, evenals het arbeidsloon en de verplaatsingskosten.
    Vervangen van defecte onderdelen en materialen ( die niet meer onder garantie zijn) worden aangerekend tegen de dan geldende tarieven. De klant heeft evenwel vooraf het recht een bestek aan te vragen alvorens zijn instemming te geven.

2.2. Het service contract omvat niet:

  • Het opzoeken van defecten en het onderhoud van apparatuur dat niet door Secure Electronics geïnstalleerd werd.

  • Het vervangen van defecte onderdelen die niet meer onder garantie vallen.

  • De verplaatsingskosten en werkzaamheden die veroorzaakt werden:  Ofwel door omstandigheden die geen enkel verband houden met het normaal gebruik zoals onachtzaamheid, verkeerde bediening, interventies van derden, sabotage, enz...; het openen van de apparatuur, het verplaatsen of demonteren van de apparatuur, bij het openen van een toestel door de klant zal de garantie op deze vervallen; Ofwel door het gebruik in abnormale of gewijzigde omgevingsvoorwaarden (stof, trillingen, temperatuur, blikseminslag, brand, waterschade, enz...); Ofwel door onregelmatigheden in het elektriciteitsnetwerk; Ofwel door alle niet verantwoorde oproepen van de klant; Ofwel door beschadiging bij veranderingswerken, of restauratie- of diverse werken. Ofwel door een slechte aarding van het bestaande elektriciteitsnet.

  • Alle tussenkomsten die buiten het service contract vallen, zullen aangerekend worden tegen de dan geldende tarieven van Secure Electronics.

 

2.3. De onderhoudsbeurten.
De data voor de onderhoudsbeurten zullen u door Secure Electronics per e-mail worden gecommuniceerd. Indien de klant op deze datum niet kan aanwezig zijn, kan de klant het onderhoud ten laatste 3 werkdagen vóór de afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen. Na een annulering van het onderhoud zal een datum worden overeengekomen met Secure Electronics, met dien verstande dat een overschrijding van de wettelijke voorziene termijn binnen de verantwoordelijkheid van de klant valt. Het niet uitvoeren van het jaarlijks onderhoud heeft tot gevolg dat het uitgeschreven INCERT document zal vervallen. Eveneens zal de garantieperiode worden herleid tot 24 maand (werkuren en verplaatsing niet inbegrepen). De betaling van het jaarlijks onderhoud moet gebeuren via betaalkaart (geen kredietkaarten) aan onze technieker onmiddellijk na het uitvoeren van het onderhoud tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Bij gebrek aan betaling acht dagen na vervaldag van de factuur, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn ten belope van 1% op iedere aangevangen maand met een minimum van 7,50 euro.
 

 

3. FACTURATIE.
 

De betalingsmodaliteiten worden vastgesteld door Secure Electronics. Behoudens anders overeengekomen, zijn de facturen betreffende het service contract onmiddellijk betaalbaar na het uitvoeren van het onderhoud (zie 2.3).
Het onderhoudscontract is onderworpen aan de geldende index. De facturen worden elektronisch verstuurd naar de klant.
 

 

4. VERBREKING EN SCHORSING.
 

Bij het stopzetten van haar activiteit "Beveiligingssystemen", behoudt Secure Electronics zich het recht voor, elk lopend contract, mits opzegging van 3 maanden, te beëindigen. De hierna genoemde omstandigheden machtigen Secure Electronics haar verplichtingen op te schorten: pandemie, oorlog, opeising, inbeslagname, storingen in de elektriciteits- of telefoondiensten, brand, ongevallen en sociale conflicten, evenals elke vorm van overmacht die aan de controle van Secure Electronics ontsnapt.
 

 

5. DRINGENDE GEVALLEN.


Ingeval van schade opgelopen door inbraak of andere onregelmatigheden en dit buiten de normale werkuren (maandag tot donderdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00, op vrijdag van 9:00 tot 12:00.) van Secure Electronics, gebeuren de herstellingen aan de gangbare tarieven voor weekendwerk. Onze permanentiedienst voor DRINGENDE Interventies kan worden bereikt tijdens de sluitingsuren op het nummer 02 569 73 80.
 

 

6. TELEFOON EN TELEFOONLIJNEN.


Secure Electronics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het wegvallen van de telefoonlijn (Proximus, Telenet, of een andere operator) of het wijzigen van het telefoonnummer. Indien wijzigingen aan uw telefoon of telefoonnummer worden gedaan gelieve ons dan zeker 15 dagen op voorhand te verwittigen. Iedere interventie of wijziging zal worden aangerekend aan het dan geldende tarief.
 

 

7. RECHTSBEVOEGDHEID.


Alle geschillen betreffende deze overeenkomst zullen uitsluitend onderworpen worden aan de uitspraak van de rechtbanken van de vestigingsplaats van Secure Electronics BV.

bottom of page